Mikado VSO

voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Kenmerken van onze school:

 • Trajecten naar certificering
 • Onderwijs aan leerlingen met IQ < 35
 • Variant groep
 • Specialist in bijkomende problematiek(en)
Mikado begeleidt elke leerling naar een passende plek in de maatschappij

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Een intensieve samenwerking tussen de 4 O’s (Onderwijs-Overheid-Ondernemers-Ouders) zorgt ervoor dat de leerling leert in een realistische praktijksituatie midden in de maatschappij. Dit samenwerkingstraject wordt al opgestart als een leerling ca. 15 jaar is en geldt vooral voor leerlingen in de leerroute arbeidsmatige dagbesteding en leerroute (beschut)arbeid.

Voor de leerlingen in de leerroute belevingsgerichte- en activerende dagbesteding bieden praktijkopdrachten aan in en om de school. In overleg tussen school en ouders/leerling zoeken we naar passende stage binnen de dagbesteding. We streven ernaar dat deze stageplek ook de uitstroomplek wordt.

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

Om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een plek in de maatschappij is de begeleidingsstijl van de leerkrachten naar de leerlingen toe vooral gericht op oplossingsgericht werken, denken en handelen.

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

Afhankelijk van je vraag en mogelijkheden wordt je geplaatst in een passende klas. In deze aanvangsfase (12-13-14 jaar) ligt de nadruk op verdere ontwikkeling van de cognitieve vaardigheden. Verder maken de leerlingen kennis met een aantal praktijkvakken waar ze basisvaardigheden leren.

Meer info over onze school

VSO Mikado is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Onze school vormt samen met nog 5 andere speciale scholen de organisatie Onderwijsgroep Punt Speciaal.

Binnen VSO Mikado zijn drie doelgroepen te onderscheiden:

 • Leerlingen met een meervoudige beperking/IQ < 35.
 • Leerlingen met een IQ tussen de 35 en 50 (bij een IQ tussen 50 en 60 moet er sprake zijn van bijkomende problematiek).
 • Leerlingen die naast een verstandelijke beperking een ernstige psychiatrische stoornis hebben.

VSO Mikado is een streekschool. De leerlingen komen uit de regio ’s Noord-Limburg, noordelijk Noord-Brabant en Zuid-Gelderland.

Mikado werkt nauw samen met de zorgpartners Dichterbij en Unik. Medewerkers van deze organisaties geven (op indicatie) zorgondersteuning in het onderwijs.

VSO Mikado is er voor leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 18 en maximaal 20 jaar en kent algemeen vormende- en praktische vakken.

Het VSO kent 4 leerroutes en drie onderwijsfasen van gemiddeld twee jaar:

 • de aanvangsfase,
 • de oriëntatiefase,
 • de toeleidingsfase.

In de eerste twee fasen volgt de leerling het onderwijs vooral in de eigen groep met een vaste leerkracht en zijn er zo min mogelijk wisselingen van personeel en lokalen. In het laatste gedeelte van de oriëntatiefase en in de toeleidingsfase wordt het rooster steeds individueler.

Praktische vakken nemen in het VSO een belangrijke plaats in. In de oriëntatie- en toeleidingsfase komen deze vakken steeds vaker op het rooster te staan.

In elke fase komen de volgende vakken komen aan bod:

 • algemeen vormende vakken, zoals: (begrijpend) lezen, schrijven, spelling, rekenen, verkeer , wereldoriëntatie,
 • praktijkvakken zoals: koken, techniek, verzorging,
 • creatieve vakken zoals; beeldende vorming en expressie,
 • bewegingsonderwijs,
 • Zedemo: een test- en trainingsprogramma voor motorische vaardigheden (leerroute1 en 2) en werknemersvaardigheden (leerroute 3 en 4).

Voor leerroute 3 en 4 komen daar de volgende vakken bij:

 • oriëntatie op arbeid, leren op locatie, onderwijs op locatie en stage.

Onderwijsvisie

Gewoon waar het kan, speciaal waar nodig is de leidraad van ons onderwijs. Mikado bereidt leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijke deelname aan onze maatschappij op het gebied van leren, arbeid/dagbesteding, wonen en vrije tijd. Wij vinden het belangrijk de leerlingen te waarderen om wat ze wel kunnen, niet om wat ze (nog) niet kunnen.

In ons onderwijs sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de mogelijkheden van onze leerlingen. Wij gaan uit van de verschillen die er altijd zijn in een klas, zowel op cognitief en creatief gebied als qua sociaal-emotionele ontwikkeling.

Leerlingen kunnen van én met elkaar leren.

We bieden leerlingen de gelegenheid een eigen persoonlijkheid te ontwikkelen en helpen hen om zelfstandig keuzes te maken. Daarbij gaan we er van uit dat iedereen gelijkwaardig is, recht heeft op een volwaardige plaats in onze samenleving en zoveel mogelijk gebruik kan maken van reguliere voorzieningen.

We vinden het belangrijk dat een leerling:

 • leeft in zijn eigen netwerk te midden van anderen,
 • kansen krijgt om zelfstandig keuzes te maken,
 • gelegenheid krijgt een eigen persoonlijkheid te ontwikkelen,
 • gerespecteerd wordt binnen gelijkwaardige en wederkerige relaties,
 • volwaardig medeburger is.

Hierbij houden wij rekening met de toekomstige ontwikkelingen, zoals de Wet Kwaliteit (V)SO, waarbij uitgaande van de mogelijkheden en ondersteuningsbehoefte een inschatting gemaakt wordt van het uitstroomprofiel van de leerling.

1.     Trajecten naar certificering.

Deze opleidingen worden door eigen organisatie of in samenwerking met partners georganiseerd. 

 • “Schoonmaken in de groothuishouding met microvezel”
 • “Werken in de keuken”
 • “Werken in het groen”
 • “Werken met dieren 1”
 • “Bosmaaier” getuigschrift
 • “Motorkettingzaag met lichte veiling”
 •  “Bewust veilig werken met de motorpallettruck”
 •  “Bewust veilig werken met de Heftruck, Vorkheftruck en Reachtruck”
 • Metaalopleidingen, o.a. tiglassen, booglassen
 • IVIO Examens:
  • Nederlands KSE 1/<1F
  • Nederlands KSE 2/1F
  • Rekenen/wiskunde KSE 1/<1F

3.   Variant groep 2. Onderwijs aan leerlingen met IQ <35

4.   Specialist in bijkomende problematiek(en)

Dagindeling

Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 14.25 uur.

 

Voorlichtingsdata

Bekijk onze website voor een actueel overzicht van onze (online) voorlichtingsactiviteiten.

school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

95

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Stiemensweg 44

6591 MD Gennep

Meer informatie

0485511113

info@mikadoschool.nl

www.mikadoschool.nl

Contactpersoon

Dhr. J. van Summeren, directeur

Schoolbestuur

Onderwijsgroep Punt Speciaal

schoolbestuur image

Bekijk in verband met corona-maatregelen altijd de websites van de scholen zelf voor de laatste informatie over de voorlichtingsactiviteiten.

OK