Werkenrode School Groesbeek VSO

speciaal onderwijs (VSO), vmbo

Leerwegen VMBO

  • bbl, kbl, tl / mavo

Profielen VMBO

  • Dienstverlening en producten
  • Economie en ondernemen

Kenmerken van onze school:

  • Onderwijs op maat in een van de vier aanwezige leerroutes.
  • Arbeidsoriëntatie, (groeps-)stages, arbeidstraining.
  • Verschillende therapieën: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie.
  • Medische zorgpost (t.b.v. ADL- en medische ondersteuning)
  • Rustkamer op school
  • Revalidatie Dag Behandeling door therapeuten van de St. Maartenskliniek, aanwezig op Werkenrode School.
We doen het gewoon!

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Voortgezet Speciaal Onderwijs voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die specialistische  ondersteuning nodig hebben. (O.a.: kleine klassen, individuele begeleiding, aandacht voor leren leren en mogelijkheden voor individuele roosteraanpassingen). Er is voor sommige leerlingen een verlengingsmogelijkheid tot 20 jaar aanwezig.
Het doel van ons onderwijs is om leerlingen zo toe te rusten, dat ze na Werkenrode School een goede start kunnen maken op een vervolgplek. Een deel van onze schoolverlaters stroomt met een VSO-getuigschrift of branchegerichte certificaten uit naar een plek op de arbeidsmarkt. Anderen gaan naar een vorm van dagbesteding.
Een leerling kan ook na het behalen van een diploma doorstromen naar vervolgonderwijs (MBO).

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

Voortgezet Speciaal Onderwijs op maat, binnen de mogelijkheden van de leerling.

• Kleine klassen
• Goede sfeer
• Deskundige begeleiding (medisch en mentaal)
• Onderwijs op maat
• Veilige en aangepaste (leer-)omgeving
• Talenten ontwikkelen

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

Je krijgt tijd en begeleiding om te wennen aan je nieuwe school. Je mentor speelt hierin een belangrijke rol. Het schooljaar begint met een stapsgewijze oriëntatie en kennismaking met de school, het schoolgebouw, het lesrooster, de betrokken medewerkers en directe medeleerlingen. Je krijgt les in theoretische vakken en praktische vakken en er zijn begeleidingslessen met je mentor.

Meer info over deze school

Leerroute 1/2 en 3/4 (dagbesteding en arbeidsmatige dagbesteding/beschut werk):

Het uitstroomprofiel van de leerroute 1/2 is belevingsgerichte of activiteitengerichte dagbesteding en is gehuisvest op een aparte onderwijslocatie.
Leerroute 3/4 stroomt uit naar arbeidsmatige dagbesteding, activiteitengerichte dagbesteding of beschut werk.
Leerlingen, die op niveau 3/4 functioneren, kunnen, waar mogelijk, instromen in de geboden praktijkvakken op Werkenrode School.

Daarnaast bieden wij onderwijs aan de doelgroep voor zeer moeilijk opvoedbare en zeer moeilijk lerende jongeren (ZMOLK). Het betreft jongens en meisjes tussen de 12 en 18 jaar met een IQ van 40 tot 60 en complexe psychiatrische problematiek. Voor hen bieden Werkenrode School en Pluryn Werkenrode Jeugd – Regio Nijmegen integrale programma’s op het gebied van leren, werken, wonen en vrijetijdsbesteding in een aparte locatie “De Waag”. Sommige leerlingen zijn in staat een overstap te maken naar onderwijs in het hoofdgebouw en doen dat via de schakelklas.     

Leerroute 4/5 (arbeidsmarktgericht):

Voor de meeste leerlingen is deze leerroute eindonderwijs. Ze stromen uit naar arbeidsmatige dagbesteding of (beschutte) arbeid. Sommige leerlingen stromen uit naar vervolgonderwijs (MBO).

De praktijkvakken van Werkenrode School zijn:

1.      Handel en retail
2.      Groenopleiding
3.      Dierenverzorging
4.      Facilitaire dienstverlening
5.      Productie en magazijn (leerwerkplein)
6.      ICT, media en vormgeving
7.      Mechanische technieken (metaal, op dislocatie REA te Elst)

Leerroute 5/6 (vervolgonderwijs):

Deze leerroute bestaat uit een VMBO-opleiding op basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht en theoretisch niveau. In individuele gevallen is have in leerjaar 1 en  ook mogelijk. Deze leerroute is gehuisvest in het Montessori-College te Groesbeek.

Samenwerkingspartners:

Samenwerkingspartners in revalidatie, woontraining, speciale zorg en diplomering. 
Therapieën in het kader van revalidatie worden verzorgd door de Sint Maartenskliniek te Nijmegen. Jongeren met een grote ondersteuningsbehoefte kunnen mogelijk wonen bij Pluryn-Werkenrode Jeugd, regio Nijmegen.
Zorgaanbieders Driestroom en TVN zijn onze samenwerkingspartners bij speciale begeleidings- en zorgvragen van leerlingen in de les.
Met het Montessori College realiseren we de diplomering voor het VMBO basis- en kaderberoepsgerichte onderwijs. Leerlingen die vmbo TL volgen worden geëxamineerd middels staatsexamens.

Inschrijving

Om ingeschreven te kunnen worden voor het voortgezet speciaal onderwijs van Werkenrode School is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. Dit geldt niet voor leerlingen die cliënt zijn bij Pluryn/Werkenrode Jeugd.

Meer lezen

Dagindeling

Lesrooster leerroute 3/4 (dagbesteding) en leerroute 4/5 (arbeid) op hoofdlocatie:

Maandag:      09.35 – 15.05 uur.

Dinsdag:        08.40 – 15.05 uur.

Woensdag:    08.40 – 15.05 uur.

Donderdag:   08.40 – 15.05 uur.

Vrijdag:          08.40 – 15.05 uur.

Lesrooster leerroute 5/6 (vervolgonderwijs) op Montessori College:

Maandag:      09.35 – 15.15 uur.

Dinsdag:       08.30 – 15.15 uur.

Woensdag:   08.30 – 15.15 uur.

Donderdag:  08.30 – 15.15 uur.

Vrijdag:         08.30 – 15.15 uur.

Voorlichtingsdata

Indien hieronder geen voorlichtingsactiviteiten vermeld staan neem dan contact met ons op.

school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

220

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Nijmeegsebaan 9

6561 KE Groesbeek

Meer informatie

0246759000

info@werkenrodeschool.nl

www.werkenrodeschool.nl

Contactpersoon

Dhr. T. (Theo) Lucassen, trajectbegeleider

Schoolbestuur

Onderwijsgroep Punt Speciaal

schoolbestuur image