Werkenrode School Groesbeek vso

voortgezet speciaal onderwijs (vso), vmbo

Leerwegen VMBO

  • bbl, kbl, tl / mavo

Profielen VMBO

  • Dienstverlening en producten
  • Economie en ondernemen

Kenmerken van onze school:

  • Onderwijs op maat in een van de vier aanwezige leerroutes
  • Arbeidsoriëntatie, (groeps-)stages, arbeidstraining
  • Verschillende therapieën: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie
  • Medische zorgpost (t.b.v. ADL- en medische ondersteuning)
  • Rustkamer op school
  • Revalidatiedagbehandeling door therapeuten van de St. Maartenskliniek aanwezig op school
  • Naschoolse opvang
We doen het gewoon!

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die specialistische ondersteuning nodig hebben. (O.a.: kleine klassen, individuele begeleiding, aandacht voor leren leren en mogelijkheden voor individuele roosteraanpassingen). Er is voor sommige leerlingen een verlengingsmogelijkheid tot 20 jaar aanwezig.

Het doel van ons onderwijs is om leerlingen zo toe te rusten, dat ze na Werkenrode School een goede start kunnen maken op een vervolgplek. Een deel van onze schoolverlaters heeft een vmbo-diploma behaald en kan uitstromen naar mbo 2, 3, 4 of naar de havo, een ander deel van de schoolverlaters stroomt met een vso-getuigschrift of branchegerichte certificaten uit naar een plek op de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs. Anderen gaan naar een vorm van dagbesteding.

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

Voortgezet speciaal onderwijs op maat, binnen de mogelijkheden van de leerling.

• Kleine klassen
• Goede sfeer
• Deskundige begeleiding
• Onderwijs op maat
• Veilige en aangepaste (leer-)omgeving
• Talenten ontwikkelen

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

Je krijgt tijd en begeleiding om te wennen aan je nieuwe school. Je mentor speelt hierin een belangrijke rol. Het schooljaar begint met een stapsgewijze oriëntatie en kennismaking met de school, het schoolgebouw, het lesrooster, de betrokken medewerkers en directe medeleerlingen. Je krijgt een schoolprogramma met voldoende afwisseling tussen de cognitieve, praktische en creatieve vakken en bewegingsonderwijs. Daarnaast word je goed begeleid bij de overgang naar onze school.

Meer info over onze school

Leerroute 1/2 (dagbesteding belevings- en activiteitengericht)
Het uitstroomprofiel van de leerroute 1/2 is belevingsgerichte of activiteitengerichte dagbesteding. Deze leerlingen krijgen onderwijs passend bij hun leer-/ontwikkelbehoefte waarbij leren/ontwikkelen/bewegen/creatieve vakken en rust/verzorging in evenwicht zijn. Er wordt gewerkt met de leerlijnen van Plancius en de vso zlm leerlijnen. De ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen is zeer intensief. De leerlingen van leerroute 1 en 2 hebben behoefte aan een pedagogisch klimaat dat zich kenmerkt door rust, structuur en veiligheid. Via de LACCS methodiek sluiten we zo goed mogelijk aan op de ontwikkelingsfase van de leerling en bieden we nieuwe kansen en ervaringen. 

Leerroute 3/4/5 (activiteitengerichte dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk en arbeid)
Deze leerlingen stromen uit naar activiteitengerichte dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding of beschut werk of naar reguliere arbeid. Sommige leerlingen stromen door naar ons interne mbo-entree- of mbo-2-programma of stromen uit naar vervolgonderwijs (mbo). Leerlingen krijgen een passend aanbod met een goede afwisseling tussen cognitieve vakken, praktijkvakken, creatieve vakken en bewegingsonderwijs. Het praktische onderwijs en de voorbereiding op dagbesteding/arbeid en stage krijgt in de midden- en bovenbouw steeds meer de nadruk. 

De praktijkvakken van Werkenrode School zijn:
1.      Handel en retail
2.      Groenopleiding
3.      Dierenverzorging
4.      Facilitaire dienstverlening
5.      Productie en magazijn (leerwerkplein)
6.      ICT, media en vormgeving
7.      Mechanische technieken  

De Waag en schakelklas

Wij bieden onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare en zeer moeilijk lerende jongeren (zmolk) tussen de 12 en 18 jaar met een IQ van 40 tot 60 en complexe psychiatrische problematiek. Voor hen bieden Werkenrode School en Pluryn Werkenrode Jeugd – Regio Nijmegen een onderwijszorgarrangement aan op het gebied van leren, werken, wonen en vrijetijdsbesteding in een aparte locatie “De Waag”. Sommige leerlingen zijn in staat een overstap te maken naar onderwijs in het hoofdgebouw en doen dat via de schakelklas.

Ook kunnen voor de schakelklas leerlingen aangemeld worden die beter gedijen bij een kleine klas met intensieve aansturing ook op pedagogisch vlak.

 

Leerroute 5/6 (vervolgonderwijs)
Deze leerroute bestaat uit een vmbo-opleiding op basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht en theoretisch niveau. Deze leerroute is gehuisvest in het Montessori College te Groesbeek.

Samenwerkingspartners:
Therapieën in het kader van revalidatie worden verzorgd door de Sint Maartenskliniek te Nijmegen. Jongeren met een grote ondersteuningsbehoefte kunnen mogelijk wonen bij Pluryn-Werkenrode Jeugd, regio Nijmegen.

Zorgaanbieders Driestroom en TVN zijn onze samenwerkingspartners bij speciale begeleidings- en zorgvragen van leerlingen in de les.

 

Met het Montessori College realiseren we de diplomering voor het vmbo basis- en kaderberoepsgerichte onderwijs. Leerlingen die vmbo-t volgen worden geëxamineerd door middel van staatsexamens.

Inschrijving
Om ingeschreven te kunnen worden voor het voortgezet speciaal onderwijs van Werkenrode School is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. Dit geldt niet voor leerlingen die cliënt zijn bij Pluryn/Werkenrode Jeugd.

Dagindeling

Leerroutes in het hoofdgebouw
Maandag van 9.35 uur tot 15.05 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 8.40 uur tot 15.05 uur.
Pauzes: ochtend 20 minuten en middag 35 minuten.

Leerroute in het Montessori College (vmbo)
Maandag van 9.25 uur – 14.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.30 uur
Pauzes: ochtend 20 minuten en middag 30 minuten.

De Waag
Maandag t/m vrijdag van 8.45 uur tot 15.05 uur.
Pauze: 12.15 uur – 13.15 uur.

Voorlichtingsdata

Bekijk onze website voor een actueel overzicht van onze (online) voorlichtingsactiviteiten.

school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

226

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Nijmeegsebaan 9a

6561 KE Groesbeek

Meer informatie

0246759000

info@werkenrodeschool.nl

www.werkenrodeschool.nl

Contactpersoon

Mevr. L. (Lysanne) Geerlings, trajectondersteuner

Schoolbestuur

Onderwijsgroep Punt Speciaal

schoolbestuur image

Bekijk in verband met corona-maatregelen altijd de websites van de scholen zelf voor de laatste informatie over de voorlichtingsactiviteiten.

OK